Netherlands Academy of Empirical Legal Studies opgericht

A-LAB was namens de rechtenfaculteit van de VU nauw betrokken [...]