Met middelen die beschikbaar zijn gesteld door het College van Bestuur en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn vijf nieuwe A-LAB-promotietrajecten gestart. Ook het NSCR en enkele externe financiers dragen aan twee van de vijf projecten bij.

Openheid in Nederlandse ziekenhuizen – FSW, RCH & NSCR

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat openheid in de zorg als er iets misgegaan is, door alle betrokken partijen – patiënten, zorgprofessionals en zorgorganisaties – belangrijk wordt gevonden. Echter, het in de praktijk brengen van openheid blijkt vaak lastig. Meer inzicht is nodig in de factoren en strategieën die oplossingen bieden om mogelijke barrières weg te nemen of te omzeilen en om zo openheid te stimuleren. Jurian van der Ree is begonnen met een interdisciplinair onderzoek dat inzicht beoogt te bieden in hoe openheid in de zorg gestimuleerd en geïnventariseerd kan worden. Naast Jurian bestaat het onderzoeksteam uit Bianca Beersma (FSW), Arno Akkermans (RCH), Antony Pemberton (NSCR), Kim van Erp (FSW) en Berber Laarman (RCH).

Portret Jurrian van der Ree
Waarom houden bedrijven zich aan de regels? – SBE, RCH & NSCR
Portret Jack Fitzgerald

Wettelijke normen hebben tot doel sociaal wenselijk gedrag te bevorderen en ongewenste handelingen te beteugelen. Promovendus Jack Fitzgerald onderzoekt wat de specifieke drijfveren van bedrijven zijn om zich aan de normen te houden, zoals het niet-overtreden van de antitrustwetgeving. In dit interdisciplinaire onderzoek wordt dit bekeken vanuit zowel gedragswetenschappelijk als economisch perspectief. Het gaat om experimenteel empirisch onderzoek dat wordt gebaseerd op een internationale vignettenstudie en een reeks interactieve spelletjes in het kader van het Amsterdam Behavioral Lab (ABEL) waarover meer hieronder. Naast Jack bestaat het onderzoeksteam uit Wolf Sauter (RCH), Arjen van Witteloostuijn (SBE), Wim Huisman (RCH) en Arjan Blokland (NSCR).

Psychische problemen bij personen die in aanraking komen met het strafrechtsysteem – FGB, NSCR & RCH

 

Psychische problemen komen vaak voor binnen het strafrechtsysteem. Bovendien zijn er aanwijzingen dat een deel van de (ex-) gedetineerden en mensen met een taakstraf minder goed in beeld komt bij de reguliere gezondheidszorg. Een korte interventie, zoals de door de WHO-ontwikkelde Problem Management Plus, om veelvoorkomende psychische problemen te verminderen en het psychisch welzijn te verbeteren, lijkt veelbelovend. Mathilde van Oudenaren onderzoekt in hoeverre veelvoorkomende psychische problemen bij personen die in aanraking komen met het strafrechtsysteem samenhangen met hun recidive. Voorts wordt de haalbaarheid van de implementatie van een korte interventie onderzocht. Naast Mathilde bestaat het onderzoeksteam uit Peter van der Laan (RCH en NSCR), Marit Sijbrandij & Anke Witteveen (FGB) en Anja Dirkzwager (NSCR).

Foto Mathilde van Oudenaren

Gevolgen Covid-19 op huiselijk geweld en kindermishandeling – NSCR & RCH

 

Anne Coomans is begonnen met een onderzoek naar de korte- en lange termijn consequenties van Covid-19 op (registraties van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De Covid-maatregelen kunnen invloed hebben op individuen (zoals persoonlijk welbevinden, het verliezen van werk en angst om het virus op te lopen). Ook kan het contact tussen potentiële slachtoffers van huiselijk geweld en professionele hulpverleners door de maatregelen bemoeilijkt worden. Doel van het onderzoek is om nu en in de toekomst risicovolle (gezins)situaties eerder en beter te kunnen identificeren, hulpverlening gerichter in te kunnen zetten en slachtoffers beter te kunnen ondersteunen. Naast Anne bestaat het onderzoeksteam uit Arjan Blokland & Steve van de Weijer (NSCR), Veroni Eichelsheim (NSCR en RCH) en Arno Akkermans (RCH).

Het hulpzoekgedrag van slachtoffers van online en offline seksueel geweld – NSCR & RCH

 

Valérie Pijlman onderzoekt in het project het hulpzoekgedrag van slachtoffers van seksueel geweld in het algemeen en van slachtoffers van wraakporno in het bijzonder. Slachtofferschap van wraakporno heeft een grote impact. Ook is het lastig om digitaal beeldmateriaal te verwijderen, waardoor de victimisatie een doorgaand karakter kan krijgen. Daarom is het van belang dat slachtoffers tijdig de juiste psychische en/of juridische hulp vinden. Het project hoopt hieraan een bijdrage te leveren. Naast Valérie bestaat het onderzoeksteam uit Arno Akkermans (RCH), Anthony Pemberton & Mijke de Waardt (NSCR) en Veroni Eichelsheim (NSCR & RCH).

Foto Valérie Pijlman