Het rapport ‘Eenvoudige adoptie van pleegkinderen’ uitgevoerd in opdracht van het WODC is op 2 maart jl aangeboden aan de Tweede Kamer.

Prof. mr. Machteld Vonk, mr. dr. Geeske Ruitenberg en Whitney de Haan MSc publiceerden onlangs samen met een collega van het UCERF van de Universiteit Utrecht, dr. Christina Jeppesen de Boer, een rapport over de wenselijkheid van de invoering van eenvoudige adoptie voor pleegkinderen.

Het rapport Eenvoudige adoptie van pleegkinderen is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd binnen het Amsterdams Centrum voor Familie & Recht (ACFL) in samenwerking met het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF). Dit onderzoek is voortgekomen uit de aanbeveling van de Staatscommissie Herijking Ouderschap in het rapport Kind en Ouders in de 21ste eeuw uit 2016 om eenvoudige adoptie mogelijk te maken voor pleegkinderen die langdurig bij dezelfde pleegouders wonen.

Het rapport Eenvoudige adoptie van pleegkinderen gaat in op de vraag of het invoeren van eenvoudige adoptie in de context van pleegzorg wenselijk is. De invoering van eenvoudige adoptie zou betekenen dat het pleegkind er door eenvoudige adoptie, ouders bij krijgt in plaats van ouders verliest en daarmee meer dan twee juridische ouders kan hebben. Om die vraag te beantwoorden is juridische onderzoek gedaan, waarbij ook is gekeken of er andere jurisdicties zijn waar eenvoudige adoptie mogelijk is, zijn vragenlijsten onder een grote groep langdurige pleegouders uitgezet en is een kleinere groep pleegouders en pleegkinderen geïnterviewd. Daarmee schets dit onderzoek enerzijds een beeld van het huidige recht dat betrekking heeft op langdurige pleegzorg en de mogelijkheden die pleegouders nu hebben om een juridische band met hun pleegkind te vestigen. Anderzijds gaat dit onderzoek in op de lacunes die het huidige systeem kent en op de wensen en behoeften van pleegouders en pleegkinderen op het gebied van langdurige pleegzorg.

Het onderzoek is op 2 maart 2020 door de Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker aangeboden aan de Tweede Kamer. De Minister belooft in de aanbiedingsbrief rond de zomer op het rapport en de daarin gedane aanbevelingen te reageren.

Het onderzoeksrapport en de (Engelse) samenvatting zijn via de links op de WODC website te lezen. Het rapport verschijnt daarnaast binnenkort in boekvorm in de serie Familie en Recht van Boom Juridische Uitgevers. Bovendien geven de onderzoekers op 19 maart aanstaande een presentatie over het onderzoek tijdens het 14e UCERF-symposium in Utrecht.