In het kader van het ‘Sectorplan rechtsgeleerdheid’, onderdeel van het ‘Domeinbeeld Social Sciences and Humanities (SSH)’ is voor de faculteiten rechtsgeleerdheid circa 6 miljoen Euro per jaar beschikbaar gesteld, voor de duur van zes jaar, en met uitzicht op het structureel worden van deze middelen als alle doelstellingen worden gehaald.

De faculteiten moeten bestedingsplannen opstellen die zullen worden beoordeeld door een commissie onder voorzitterschap van Corien Prins. In deze facultaire plannen werken de faculteiten uit hoe zij de komende zes jaar uitvoering willen geven aan het sectorplan.  In het sectorplan zijn 7 speerpunten aangeven. Twee daarvan liggen op het terrein van personeelsbeleid (HRM) en gelden voor alle faculteiten, namelijk ‘Vergroten en versterken van de aanwas van jonge onderzoekers’ en ‘Diversiteit.

Daarnaast zijn nog 5 inhoudelijke speerpunten geformuleerd, waarvan de faculteiten er maximaal twee konden kiezen. Voor het speerpunt Empirical Legal Studies is gekozen door de faculteiten van RUG, VU, EUR, UL en UU. De VU heeft als enige faculteit gekozen voor slechts één inhoudelijk speerpunt, en gaat in het sectorplan helemaal voor ELS.

Binnen het Platform ELS zullen de ELS faculteiten de komende jaren hun samenwerking op het vlak van onderzoek en onderwijs verder uitbouwen én niet-deelnemende faculteiten verwelkomen om ook mee te doen. Het Platform ELS zal jaarlijks een onderzoekscongres organiseren voor en door ELS-onderzoekers, waar de verbinding tussen juristen en sociaalwetenschappers gezocht zal worden en waar lopend onderzoek en ervaringen in onderwijsvernieuwing worden gedeeld. Op dit moment wordt door de faculteit rechtsgeleerdheid hard gewerkt aan de facultaire invulling van het sectorplan.